*User Name :
*Password :
error text message
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียนผ่าน
*User Name :
error text message
*Password :
*Re-Password :
error text message
*ชื่อ :
*นามสกุล :
*เพศ :  ชาย  หญิง
*วันเกิด :
*อีเมล :
ชื่อเฟสบุ๊ค :
error text message

*Username :
*Password :
*ชื่อ :
*นามสกุล :
*เพศ :
*วันเกิด :
*อีเมล :
ชื่อเฟสบุ๊ค :
 
  

 
*อีเมล :
 
  

:
 
*User Name :
*Password : เปลี่ยนรหัสผ่าน
*Old Password :
*Password(New) :
*Re-Password(New) :
*ชื่อ : edit
*นามสกุล : edit
*เพศ :  ชาย  หญิง
*วันเกิด :
*อีเมล :
error text message
  

 • สมัครงาน
  Tel : 0-2415-0100 Ext. 1060, 1458, 1469
  email : recruit.hrd@redbullextra.com
  นักพัฒนาซอฟท์แวร์ 1 ตำแหน่ง
  โพสวันที่ : 16 มิถุนายน 2558
  ลักษณะงาน :
  • ศึกษา, รวบรวม สิ่งที่ต้องการและปัญหาจากแผนงานที่ได้รับ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการ ขอบเขต และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาซอฟท์แวร์
  • วิเคราะห์, ประเมิน และเสนอแนวทาง การพัฒนาซอฟท์แวร์ เพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจในการพิจารณา
  • ออกแบบ, พัฒนา และทดสอบ ซอฟท์แวร์ เพื่อให้ได้ผลการทำงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามข้อกำหนด
  • ฝึกอบรมและจัดทำคู่มือ การใช้งานซอฟท์แวร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ถูกต้อง
  • จัดเตรียม ติดตั้ง และกำหนด ทรัพยากร รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ซอฟท์แวร์สามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
  • ดูแลและติดตาม การใช้งานซอฟท์แวร์ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพระหว่างการใช้งานซอฟท์แวร์
  • ติดตามและศึกษา เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ ด้านงานวิเคราะห์ระบบและเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบได้เป็นอย่างดี
  • สามารถพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP หรือ ภาษาใดภาษาหนึ่ง(Open source) ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้และเข้าใจระบบฐานข้อมูล MySQL, MS SQL Server เป็นอย่างดี
  • สามารถออกแบบ Database Relationship ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถออกแบบและดีไซน์เว็บไซต์ได้
  • สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบ Photoshop, Illustrator หรืออื่นๆ
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถสื่อสารและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
  • เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
  • มีความตั้งใจในการทำงานสูง ชอบความท้าทาย สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดัน และระยะเวลาที่จำกัดได้
  • ถ้ามีความสามารถทางด้าน Social API(Application Programming Interface), Mobile Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  Quality Assurance / Control Manager (Prachinburi Plant) 1 ตำแหน่ง
  โพสวันที่ : 12 มีนาคม 2557
  ลักษณะงาน : คุณสมบัติ :
  Production Manager (Prachinburi Plant) 1 ตำแหน่ง
  โพสวันที่ : 12 มีนาคม 2557
  ลักษณะงาน : คุณสมบัติ :
  Marketing Officer 1 ตำแหน่ง
  โพสวันที่ : 19 กุมพาพันธ์ 2557
  ลักษณะงาน : คุณสมบัติ :
  Logistic Analysis (ประจำโรงงานปราจีนบุรี) ด่วนมาก 1 ตำแหน่ง
  โพสวันที่ : 19 กุมพาพันธ์ 2557
  ลักษณะงาน :
  • รวบรวมข้อมูล จัดทำ Performance Report ของฝ่าย ให้ถูกต้องและ Update
  • วิเคราะห์ประเมินผลเพื่อใช้ในการวางแผน บริหารและพัฒนา/ปรับปรุงของฝ่าย
  • ทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ และ/หรือต่างฝ่ายในโครงการต่างๆ
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่าย

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม, วิทยาศาสตร์, สถิติ
  • มีประสบการณ์ด้าน Logistic และหรือวางแผนการผลิต
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ SAP ได้อย่างชำนาญ
  • สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
  • ทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • ปฏิบัติงานที่โรงงานปราจีนบุรี
  • ทำงานวันจันทร์-เสาร์
  เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (Admin) 1 ตำแหน่ง
  โพสวันที่ : 12 กุมพาพันธ์ 2557
  ลักษณะงาน : คุณสมบัติ :
  นักบัญชี 1 ตำแหน่ง
  โพสวันที่ : 30 มกราคม 2557
  ลักษณะงาน : คุณสมบัติ :
  ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ (ตลาดเอเชีย) 1 ตำแหน่ง
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2556
  ลักษณะงาน :

  พัฒนากลยุทธ์การตลาดต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ในทุกผลิตภัณฑ์
  สร้าง และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในต่างประเทศ
  วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเชิงลึกเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในประเทศกลุ่มเป้าหมาย
  ดูแลและติดตามยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยกำกับ ดูแล ติดตามผลกับตัวแทนจำหน่ายอย่างใกล้ชิด
  พัฒนากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการงานขาย และการตลาด รวมถึงกำกับ ดูแล ติดตามผลกับตัวแทนจำหน่าย
  เจรจาต่อรองกับลูกค้าในด้านการซื้อขาย ให้ตรงกับโปรโมชั่นที่วางไว้และยอดขาย

  คุณสมบัติ :

  ชาย หรือ หญิง
  จบการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้านการตลาด, การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในการบริหารงานขาย และการตลาดในธุรกิจ FMCG. มีประสบการณ์ด้านเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  สามารถทำงาน และเดินทางไปต่างประเทศได้
  มีทักษะในการวางแผน การจัดการ และการแก้ไขปัญหารวมถึงสามารถเป็นที่ปรึกษาได้

  พนักงานส่งเสริมการตลาด (กระทิงทีม) 20 ตำแหน่ง
  โพสวันที่ : 11 กันยายน 2556
  ลักษณะงาน :

  สำรวจตลาด แนะนำและเชียร์สินค้า

  สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ร่วมทำกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมการตลาด

  ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด เดือนละ 22 วัน ต่อ 1 รอบการทำงาน

  คุณสมบัติ :

  วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 – ปวส

  เพศชาย / หญิง อายุ 18 – 35 ปี

  สามารถเดินทางพร้อมทีมงานเพื่อทำงานต่างจังหวัดได้

  บุคลิกภาพดี มีทักษะในการพูดเพื่อแนะนำสินค้า มีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  เฉพาะเพศชาย ต้องมีใบขับขี่และมีทักษะการขับรถได้เป็นอย่างดี

 • ข้อมูลสมัครงาน
  * ตำแหน่งที่สมัคร :  
  * เงินเดือนที่คาดหวัง :  บาท
   
  ข้อมูลส่วนตัว
  * ชื่อ :
  * สัญชาติ :
  * ศาสนา :
  * นามสกุล :
  * ส่วนสูง :
  * น้ำหนัก :
  * ชื่อเล่น :
  * เลขที่บัตรประชาชน :
  * เพศ : ชาย หญิง * บัตรหมดอายุ :
   
  * ที่อยู่ :
  * กรณีติดต่อฉุกเฉิน :
  * เบอร์ติดต่อ :
  * ความสัมพันธ์ :
  * อีเมล :
  * เบอร์ติดต่อ :
  * วันเกิด :
   
   
  ปล. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่มีเครื่องหมาย *
 • ข้อมูลส่วนตัว (ต่อ)
  * ประวัติการศึกษา   : ปีที่จบ ระดับการศึกษา สถาบัน สาขา เกรดเฉลี่ย
    1
    2
    3
  ประวัติการทำงาน : ตั้งแต่ ถึง บริษัท/ที่อยู่ ตำแหน่ง เงินเดือน ลักษณะงานโดยสังเขป
   1
    2
    3
  ประวัติการฝึกอบรม
  / ดูงานที่สำคัญ
    : หัวข้อการอบรม/ดูงาน สถาบันที่จัด ระยะเวลา  
   1  
    2  
    3  
 • ข้อมูลส่วนตัว (ต่อ)
  * ความสามารถในการใช้ภาษา : 1อังกฤษ พูด : ดี พอใช้ อ่าน : ดี พอใช้ เขียน : ดี พอใช้
  2 พูด : ดี พอใช้ อ่าน : ดี พอใช้ เขียน : ดี พอใช้
  3 พูด : ดี พอใช้ อ่าน : ดี พอใช้ เขียน : ดี พอใช้
  คะแนนสอบทางภาษา : 1TOEIC : มี ไม่มี    คะแนนที่ได้ :
  2TOFEL : มี ไม่มี    คะแนนที่ได้ :
  ความสามารถพิเศษ :1 ขับรถยนต์ : ได้ ไม่ได้    เลขที่ใบขับขี่ :
  2 คอมพิวเตอร์โปรแกรม :
  3 อื่นๆ :
  บุคคลอ้างอิง( ที่ไม่ใช่ญาติ ) : ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน ความสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อ