บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด

ที่อยู่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

โทร 02 899 0058 อีเมล์ info@kratingdaeng.comสินค้าที่ร่วมรายการ
เครื่องดื่มกระทิงแดง, ทีโอเปล็กซ์-แอล, กระทิงแดง เอ็กซ์ตร้าทุกรสชาติ, กระทิงแดง จีทู และกระทิงแดง จีทรี

วิธีการร่วมรายการ
1. เพียงดื่มเครื่องดื่มกระทิงแดง, ทีโอเปล็กซ์-แอล, กระทิงแดง เอ็กซ์ตร้าทุกรสชาติ, กระทิงแดง จีทูและกระทิงแดง จีทรี
2. ขั้นตอนที่1 ADD friend LINE (Official Account) “กระทิงแดง” และ ลงทะเบียน ตามที่กำหนด (ครั้งแรกเท่านั้น)
3. ขั้นตอนที่2 ดื่มเครื่องดื่มกระทิงแดงทุกรสชาติ ส่งรหัสใต้ฝา10หลัก มาที่ LINE (Official Account) “กระทิงแดง”
4. ขั้นตอนที่3 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี ทาง LINE (Official Account) “กระทิงแดง”

ช่องทางที่ร่วมรายการ
LINE (Official Account) “กระทิงแดง”

ระยะเวลา
ระยะเวลารายการตั้งแต่วันนี้ – 24 มกราคม 2562 (สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า)

รางวัล
1. รางวัลบัตรกำนัลห้างโลตัส มูลค่า 500 บาท เดือนละ 250 รางวัล (รวม 4 เดือน)
2. รางวัลรถกระบะ TOYOTA Revo C-CAB 2.4J มูลค่า 679,000 บาท จำนวน 1 รางวัล (เดือนสุดท้าย)
รางวัล : รวมมูลค่า 1,179,000 บาท (รวม 1,001 รางวัล)

การจับรางวัล จับรางวัลรวม 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่1. วันที่ 25 ตุลาคม 2561 - รางวัลบัตรกำนัลห้างโลตัส มูลค่า 500 บาท จำนวน 250 รางวัล
ครั้งที่2. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 - รางวัลบัตรกำนัลห้างโลตัส มูลค่า 500 บาท จำนวน 250 รางวัล
ครั้งที่3. วันที่ 25 ธันวาคม 2561 - รางวัลบัตรกำนัลห้างโลตัส มูลค่า 500 บาท จำนวน 250 รางวัล
ครั้งที่4. วันที่ 25 มกราคม 2562 - รางวัลบัตรกำนัลห้างโลตัส มูลค่า 500 บาท จำนวน 250 รางวัล และ รางวัลรถTOYOTA Revo C-CAB 2.4J มูลค่า 679,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

เงื่อนไข
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด สามารถมารับรางวัลด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและสำเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด ตรงกับรายละเอียดที่ลงทะเบียน พร้อมฝาผลิตภัณฑ์(ของจริงเท่านั้น)ที่มีรหัส 10 หลัก(ระบุหมายเลขรหัสชัดเจน) ตรงกับรหัสที่ได้รับรางวัล และแสดงหน้าบัญชีทางการ(Official Account) “กระทิงแดง” ที่ส่งรหัส 10 หลัก และหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลที่บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด หรือตามสถานที่ที่กำหนด ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีสำรองตามลำดับ หรือองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลกฎหมายรัษฎากรกำหนด พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่มีเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงเป็นหลักฐานประกอบการขอรับรางวัลตามที่กำหนด หรือไม่มารับรางวัล/ไม่สามารถติดต่อได้ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด
3. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ และผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลเดียวตลอดระยะเวลาที่ร่วมรายการ และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
4. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
5. ฝาผลิตภัณฑ์ที่ผู้โชคดีส่งมาร่วมรายการ และ/หรือ นำมาแสดงเพื่อรับรางวัล หากมีการดัดแปลง แก้ไข ชำรุด หรือได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
6. ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5 % ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
8. พนักงานบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
9. กติกาการตัดสิน ทางบริษัทฯ จะทำการรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดนำมากองรวมกันซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันที เพื่อให้ทุกๆท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
10. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 3 วันที่ 1 มกราคม 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านทาง Application Line บัญชีทางการ(Official Account) “กระทิงแดง”Website WWW.KRATINGDAENG.COM ,Facebook:KRATINGDAENG และบริษัทจะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลภายใน 7 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล